Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen


De stichting heeft tot doel

Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis omtrent het leven,  het erfgoed en de maatschappelijke en internationale betekenis  van Prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883)


ANBI: RSIN 861598209

Beleidsplan Stichting Erfgoed Prinses Marianne 2020-2025

De volgende activiteiten hebben gedurende de eerste vijf jaren prioriteit:

Opbouw financiële basis met o.a. donateurs, leningen en subsidies.

Uitbreiding website.

Het registreren van de briefwisseling van Prinses Marianne en het transcriberen en vertalen van deze briefwisseling. Hierbij zullen ook archieven worden benaderd waarvan vermoed wordt dat zich hier brieven van of aan Prinses Marianne bevinden.

Het registeren van de voormalige kunstcollectie van Prinses Marianne inclusief het opsporen en registreren van de huidige bewaarplaatsen.

Het opstellen van een tijdlijn van het leven van Prinses Marianne.

Het voorbereiden en doen maken van een documentaire over het leven van Prinses Marianne.

Het voorbereiden en publiceren van een nieuwe biografie over het leven van Prinses Marianne.

Het geven van lezingen over Prinses Marianne.

Het samenstellen van lesbrieven over Prinses Marianne.

Het intensiveren van de contacten met relevante organisaties en personen in het Poolse Camenz (Kamieniec Ząbkowicki) en omstreken alsmede het stimuleren van dergelijke contacten tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Camenz.

Het leggen van contacten met relevante organisaties en personen in Reinhartshausen en omgeving
(met name Dauborn, Erbach en Wiesbaden).

Jaarlijks evalueert het bestuur de voortgang en de resultaten van de in het beleidsplan genoemde activiteiten.


Beloningsbeleid bestuursleden

Artikel 4 lid 5 statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  An
Jaarverslag 2022


annual Report 2022JAARVERSLAG STICHTING ERFGOED PRINSES MARIANNE OVER HET BOEKJAAR 2022

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne kwam zeven keer in vergadering bijeen. Door de toetreding van Ine van den Boer als 2e secretaris in september 2022 telt het bestuur per ultimo 2022 zes bestuursleden. Ook werd in 2022 vier keer een nieuwsbrief uitgestuurd aan donateurs.

We kijken terug op een jaar met tal van activiteiten met als hoogtepunt de donateursreis naar het kasteel van prinses Marianne in Kamieniec Zabkowicki, in het zuidwesten van Polen (voorheen Silezië) van 5 t/m 10 mei. Bij die gelegenheid hebben wij een aantal panelen aangeboden voor een fraaie expositie in het kasteel, evenals een tweetal japonnen uit de tijd van prinses Marianne, gedoneerd door de actrice Nel Kars. Op de terugreis bezochten we Schloss Reinhartshausen, waar prinses Marianne haar laatste dagen sleet en ook begraven ligt.

Op de Erfgoeddag 30 april met het thema Oranje waren wij met een kraam aanwezig in de Herenstraat, waar wij veel belangstelling ondervonden en ook een aantal nieuwe donateurs mochten verwelkomen. In de middag werd er een Mariannewandeling gehouden door Kees van der Leer waarvoor eveneens veel belangstelling bestond.

In de ochtend werd in het museum officieel een gedenksteen overgedragen, die de Stichting in bruikleen had gekregen van de huidige eigenaar van de wijngaard Reinhartshausen; de gedenksteen was oorspronkelijk afkomstig van een uitbreiding van huize Rusthof in Voorburg.

Op 27 augustus waren wij met een kraam aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op het KJ-plein en op 10 september op Open Monumentendag in de Herenstraat. Ook werd er weer een Marianne-wandeling gehouden, dit keer onder leiding van Marie-Thérèse Ford en mochten wij nieuwe donateurs verwelkomen.

In de Hoeve Morgenster te Doldersum, eertijds behorend bij de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe (waarin prinses Marianne financieel ruimhartig heeft bijgedragen), is door de stichting een kleine permanente expositie ingericht over het leven van Prinses Marianne.

Ultimo 2022 telde onze stichting ruim 130 donateurs.


© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op